Presentació

Som una Enginyeria especialitzada en llicències d'activitat i llicències d'obertura per a tot tipus de locals i empreses.

A més d'aquests serveis també realitzem llicències municipals, llicències ambientals, projectes elèctrics i projectes d'obres.

Oferim un servei personalitzat i adaptat a les seves necessitats.


Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per a legalitzar la seva activitat. Treballem a Barcelona ciutat i a totes les poblacions de la provincia de Barcelona.

 

 

Llicència d' activitat local Barcelona

Per obrir o muntar un local cal tramitar els permisos d'obertura necessaris com són la llicència d'activitat o obertura , la legalització de la instal·lació elèctrica en cas de ser local de pública concurrència i la llicència d'obres menors en cas de fer obres d'adequació o reforma al local.

Som una enginyeria amb molta experiència en la tramitació de permisos d'obertura de tot tipus de locals, treballem a Barcelona ciutat i a totes les poblacions de la província de Barcelona .

Ens pot sol·licitar un pressupost sense compromís per legalitzar la seva activitat, oferim un servei de qualitat a preus molt competitius

 

Tràmits per a l'obtenció de la llicència d'activitat o d'obertura d'una activitat a Barcelona.

 Les activitats es classifiquen a nivell de llicència d'activitat a l'ajuntament de Barcelona com un annex III.3 o annex III.2, es classifica en un o altre annex en funció de diversos paràmetres com són la superfície del local, la potència de l'aire condicionat, i si tenen degustació o obrador.

Les activitats classificades com a annex 3.3 requereixen lliurar a l'Ajuntament una documentació tècnica i uns plànols del local, en aquest tipus d'annex normalment no hi ha inspecció per part de l'Ajuntament.

Annex 3.2: Per legalitzar una activitat com a annex III.2a un enginyer ha de fer un projecte amb plànols justificant que l'activitat compleix amb tota la normativa vigent. Aquest projecte es lliura a una Entitat Ambiental de Control (EAC) que revisarà el projecte i farà una inspecció del local. Si el resultat d'aquesta inspecció és favorable l'EAC emetrà el certificat de conformitat. Aquest certificat de conformitat es lliura a l'Ajuntament juntament amb el projecte i plànols presentats prèviament a l'EAC perquè l'Ajuntament concedeixi la llicència d'activitat.

L'Ajuntament de Barcelona es divideix en Districtes i és a les OAC (Oficines d'atenció al client) dels Districtes on es gestionen les llicències d'activitat. Per demanar hora per parlar amb un tècnic d'activitats de qualsevol Districte s'ha de trucar al 010.

Els Districtes de Barcelona són els següents:

OAC Districte Ciutat Vella:
Adreça: C Ramelleres, 17 OAC

Districte Sants - Montjuïc
Adreça: Creu Coberta, 104 OAC

Districte Sarrià - Sant Gervasi
Adreça: Anglí, 31

OAC Districte Horta - Guinardó
Adreça: C Lepant, 387

OAC Districte Sant Andreu
Adreça: C Segre, 24-32

OAC Districte Eixample
Adreça: C Aragó, 328

OAC Districte Les Corts
Adreça: Pl Comas, 18

OAC Districte Gràcia
Adreça: Pl Vila de Gràcia, 2

OAC Districte Nou Barris:
Adreça: Pl Major de Nou Barris, 1

OAC Districte Sant Martí
Adreça: Pl Valentí Almirall, 1.

Altres projectes necessaris

Quan s'està tramitant la llicència d'activitat es sol tramitar simultàniament la llicència d'obres (en cas de realitzar obres) i el projecte elèctric (en cas de ser local de pública concurrència):

Projecte d'obres: Si es necessita fer obres per condicionar el local s'haurà de tramitar la corresponent llicència d'obres menors a l'ajuntament de Barcelona. Un enginyer haurà de fer un projecte explicant les obres a realitzar que es presentarà via telemàtica al Col·legi d'Enginyers on es farà una revisió documental del projecte i, en cas que sigui favorable, s'emetrà un certificat d'idoneïtat. Amb aquest certificat d'idoneïtat s'obtindrà immediatament la llicència d'obres menors.

Projecte elèctric:Algunes activitats estan considerades com a locals de pública concurrència enel Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i, per tant, per a la legalització de la instal·lació elèctrica caldrà un projecte elaborat per un enginyer. Aquest projecte es lliura a una Entitat d'Inspecció i Control (EIC) que fa una inspecció del local per comprovar que la instal·lació elèctrica compleix la legislació vigent i està muntada segons projecte. Si el resultat de la inspecció és favorable queda legalitzada la instal·lació elèctrica.

 

Requisits a tenir en compte per a poder obtenir la llicència d'activitat d'una activitat

Hi ha una sèrie d'aspectes a tenir en compte per a poder obtenir la llicència d'una activitat, ​​entre ells podem destacar els següents:

Instal·lació elèctrica:

Algunes activitats es consideren segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió com un local de pública concurrència i, per tant, el cablejat del local ha de ser un tipus de cable especial denominat lliure d'halògens (cable no propagador de l'incendi i amb emissió de fum i opacitat reduïda). En cas de triar un local amb una instal·lació elèctrica formada per cables que no són lliures d'halògens, la instal·lació s'haurà de canviar per complet de manera que els cables siguin lliures d'halògens, per tant aquest és un dels requisits a tenir en compte quan s'estan buscant locals per muntar un una activitat classificada com pública concurrència.

Accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes:

Hi ha dos normatives que regulen l'accessibilitat per a usuaris en cadira de rodes a les activitats, d'una banda el Codi d'Accessibilitat de Catalunya i d'altra banda El Codi Tècnic de l'Edificació secció SUA. El Codi Tècnic de l'Edificació és molt més restrictiu que el Codi d'Accessibilitat de Catalunya per això està pendent que la Generalitat de Catalunya faci una llei nova regulant l'accessibilitat per a usuaris amb cadira de rodes per a les activitats, fins que no es redacti aquesta nova llei la Generalitat de Catalunya ha publicat unes taules (TAAC Taula d'Accessibilitat de les activitats a Catalunya) que regulen quan és obligatori accessibilitat per a minusvàlids en les activitats. Amb aquestes taules i en funció d'una sèrie de paràmetres com són la superfície del local, si es manté la mateixa activitat, és un canvi d'activitat però de la mateixa ús, o és un canvi d'ús, i si s'han de fer obres o no, es determina si és necessari un itinerari accessible i un servei higiènic adaptat o usable. El servei higiènic usable pot tenir unes dimensions més reduïdes que el servei higiènic adaptat i aquest es pot usar quan així ho marquen les taules del TAAC.

Ventilació de l'activitat:

Les activitats han d'estar ventilades, bé de forma natural (a través de portes i finestres) o bé mecànicament amb un ventilador. La normativa que li aplica a la ventilació de les activitats és el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE). Segons aquesta normativa les activitats disposaran d'un sistema de ventilació per a l'aportació del suficient cabal d'aire exterior que eviti la formació d'elevades concentracions de contaminants.

Alçada del local:

L'alçada lliure mínima del local ha de ser de 2,5 m que es pot veure reduïda a 2,1 m en zones com els lavabos, magatzems o cambres de residus. L'alçada lliure es refereix, en cas d'haver fals sostre, a l'altura des del terra fins al fals sostre.

Aïllament acústic del local:

Les activitats hauran de tenir un aïllament acústic tal que no provoqui molèsties als veïns. S'haurà de fer una sonometria a l'habitatge més propera a l'activitat per determinar si l'aïllament és suficient per evitar molèsties als veïns o bé s'ha d'aïllar la el local o edifici. Segons l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les activitats es classifiquen en grups en funció del nivell sonor màxim que puguin generar dins del recinte de l'activitat:

- Grup I: nivell d'emissió entre 95 i105 dB (A).
- Grup II: nivell d'emissió entre 90 i 94 dB (A).
- Grup III: nivell d'emissió entre 85 i 89 dB (A).
- Grup IV: nivell d'emissió inferior o igual a 84 dB (A).

S'entén per nivell d'Emissió, el nivell sonor màxim (LAeq60s) que es genera dins l'establiment o local, mesurat en un lloc representatiu degudament justificat. En els locals de pública concurrència s'entén per nivell sonor màxim el nivell de pressió acústica de l'establiment mesurat amb (LAeq60s) a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor de l'establiment i amb tots els serveis a ple rendiment. La mesura es farà amb soroll rosa i / o amb música i amb els controls dels equips de so al màxim nivell.

A partir de l'entrada en vigor de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona les noves activitats susceptibles de generar sorolls i / o vibracions incloses en els grups I, II i III han d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització o llicència ambiental municipal, o de la llicència d'obertura de l'establiment, o la comunicació i certificació prèvia, un estudi d'impacte acústic, amb memòria tècnica i plànols, redactat d'acord amb les prescripcions que siguin objecte.

El tècnic redactor de l'estudi d'impacte acústic realitzarà una declaració responsable en la qual es compromet, sota la seva responsabilitat, que les mesures contemplades en l'estudi d'impacte acústic són adequades i suficients per al compliment dels valors límit d'immissió que indica l'esmentada ordenança , tant pel que fa als treballs d'execució de les obres com als del funcionament de l'activitat i les seves instal·lacions.

Els valors límits d'immissió al dormitori de l'habitatge més propera seran:

Període diürn (7h - 21h): 30 dB (A)
Període prenocturn (21h -23h): 30 dB (A)
Període nocturn (23h-7h): 25 dB (A)

Els valors límits d'immissió a l'exterior del local vindran donats en el Mapa de capacitat acústica de l'emplaçament i entorn de l'activitat.

Resistència al foc de l'estructura:

Si l'estructura del local és de formigó pràcticament segur que arribem a la resistència al foc que ens exigeix ​​el Codi Tècnic de l'Edificació, però, quan la estructura és metàl·lica o de fusta, serà necessària la ignifugació de l'estructura fins a aconseguir la resistència al foc requerida en cada cas. En cas d'ignifugació de l'estructura, a Barcelona és obligatori que una Entitat faci una comprovació del gruix del material ignífug instal·lat al local.

Recorregut d'evacuació:

La distància entre qualsevol punt del local fins a la sortida al carrer no pot superar els 25 metres en el cas que hi hagi una sola sortida, si hi ha dues sortides el recorregut d'evacuació es pot ampliar fins als 50 metres.

 

Exemples de llicències que podem tramitar:

Llicència d'activitat chikipark Barcelona
Llicència d'activitat sala de festes infantils Barcelona
Llicència d'activitat bugaderia autoservei Barcelona
Llicència d'activitat bugaderia industrial Barcelona
Llicència bugaderia Barcelona
Llicència d'activitat sabateria Barcelona
Llicència d'activitat perruqueria Barcelona
Llicència d'activitat fleca Barcelona
Llicència d'activitat clínica dental Barcelona
Llicència d'activitat hostal Barcelona
Llicència d'activitat bed and breakfast Barcelona
Llicència d'activitat acadèmia d'idiomes Barcelona
Llicència d'activitat gimnàs Barcelona
Llicència d'activitat centre d'estètica Barcelona
Llicència d'activitat hotel Barcelona
Llicència d'activitat local de menjars preparats Barcelona
Llicència d'activitat acadèmia de ball Barcelona
Llicència d'activitat cafè teatre Barcelona
Llicència d'activitat teatre amb bar cafeteria Barcelona
Llicència d'activitat centre de tatuatges Barcelona
Llicència d'activitat fruiteria Barcelona
Llicència d'activitat pizzeria Barcelona
Llicència d'obertura gimnàs Barcelona
Llicència d'obertura clínica dental Barcelona
Llicència d'activitat parc infantil Barcelona
Llicència d'activitat local de massatges Barcelona
Llicència d'activitat pensió Barcelona
Llicència d'activitat alberg Barcelona
Llicència d'activitat oficines Barcelona
Llicència d'activitat acadèmia Barcelona
Llicència d'activitat pastisseria Barcelona
Llicència centre de massatges Barcelona
Llicència local amb degustació Barcelona
Llicència fleca amb degustació Barcelona
Llicència pastisseria amb degustació Barcelona
Llicència celler amb degustació Barcelona
Llicència fruiteria amb degustació Barcelona
Llicència consultori odontològic Barcelona
Llicència sales de cinema Barcelona
Llicència local amb jocs d'escapament Barcelona
Llicència local amb jocs d'escapisme Barcelona
Llicència cerveseria Barcelona
Llicència local comercial Barcelona
Llicència local de fisioteràpia Barcelona
Llicència xiquiparc Barcelona
Llicència celler Barcelona
Llicència parking Barcelona
Llicència aparcament Barcelona
Llicència escola Barcelona
Llicència discoteca Barcelona
Llicència bar de menjar ràpid Barcelona
Llicència bar de copes Barcelona
Llicència hamburgueseria Barcelona
Llicència carnisseria Barcelona
Llicència autoescola Barcelona
Llicència taller Barcelona
Llicència taller de pneumàtics Barcelona
Llicència taller de xapa i pintura Barcelona
Llicència taller mecànic Barcelona
Llicència taller de cotxes Barcelona
Llicència taller de motos Barcelona
Llicència taller de bicicletes Barcelona
Llicència taller de motos i bicicletes Barcelona
Llicència administració de loteries Barcelona
Llicència clínica veterinària Barcelona
Llicència forn de pa Barcelona
Llicència perruqueria canina Barcelona
Llicència perfumeria Barcelona
Llicència orxateria Barcelona
Llicència impremta Barcelona
Llicència local de lloguer de bicicletes Barcelona
Llicència acadèmia d'anglès Barcelona
Llicència centre de fisioteràpia Barcelona
Llicència centre de podologia Barcelona
Llicència polleria Barcelona
Llicència local de pollastres a l'ast Barcelona
Llicència fleca amb bar cafeteria Barcelona
Llicència fleca amb rebosteria Barcelona
Llicència celler amb bar cafeteria Barcelona
Llicència pastisseria amb bar cafeteria Barcelona
Llicència forn de pa amb bar cafeteria Barcelona
Llicència bar Barcelona
Llicència bar musical Barcelona
Llicència bar amb música en directe Barcelona
Llicència restaurant Barcelona
Llicència bar cafeteria Barcelona
Llicència bar restaurant Barcelona
Llicència local per a esdeveniments Barcelona
Llicència acadèmia de música Barcelona
Llicència centre de teràpies naturals Barcelona
Llicència gelateria Barcelona
Llicència gelateria amb bar cafeteria Barcelona
Llicència gelateria amb degustació
Llicència teteria Barcelona
Llicència basar Barcelona
Llicència òptica Barcelona
Llicència local amb làser tag Barcelona
Llicència estudi de tatuatges Barcelona
Llicència d'obertura estudi de tatuatges Barcelona
Llicència d'obertura forn de pa Barcelona
Llicència d'activitat botiga de tatuatges Barcelona
Llicència centre d'oci Barcelona
Llicència centre de ioga Barcelona
Llicència magatzem Barcelona
Llicència farmàcia Barcelona
Llicència parafarmàcia Barcelona
Llicència ludoteca Barcelona
Llicència doner kebab Barcelona
Llicència acadèmia d'arts marcials Barcelona
Llicència sandvitxeria Barcelona
Llicència centre d'acupuntura Barcelona
Llicència ferreteria Barcelona
Llicència xarcuteria Barcelona
Llicència herbolari Barcelona
Llicència espai lúdic infantil Barcelona
Llicència local de venda de sucs naturals Barcelona
Llicència supermercat Barcelona
Llicència despatx d'advocats Barcelona
Llicència despatx Barcelona
Llicència consulta mèdica Barcelona
Llicència centre mèdic Barcelona
Llicència fruiteria verduleria Barcelona
Llicència peixateria Barcelona
Llicència concessionari Barcelona
Llicència centre de dia Barcelona
Llicència locutori Barcelona
Llicència joieria Barcelona
Llicència floristeria Barcelona
Llicència papereria Barcelona
Llicència videoclub Barcelona
Llicència centre de piercing anellat Barcelona
Llicència oficina bancària Barcelona
Llicència estudi fotogràfic Barcelona
Llicència centre de jocs recreatius Barcelona
Llicència guarderia Barcelona
Llicència llar d'infants Barcelona
Llicència teatre Barcelona
Llicència creperia Barcelona
Llicència centre de bronzejat Barcelona
Llicència centre de raigs uva Barcelona
Llicència cibercafè Barcelona
Llicència acadèmia de repàs Barcelona
Llicència acadèmia de classes particulars Barcelona
Llicència acadèmia de reforç escolar Barcelona
Llicència acadèmia de cuina Barcelona
Llicència acadèmia d'informàtica Barcelona
Llicència drogueria Barcelona
Llicència frankfurt Barcelona
Llicència hostel Barcelona
Llicència tintoreria Barcelona
Llicència Workcenter Barcelona
Llicència supermercat ecològic Barcelona
Llicència bingo Barcelona
Llicència negoci Barcelona
Llicència local Barcelona
Llicència local de plats preparats Barcelona
Llicència local de menjars per emportar Barcelona
Llicència local amb música en directe Barcelona
Llicència obrador de fleca Barcelona
Llicència obrador de forn de pa Barcelona
Llicència obrador de pastisseria Barcelona
Llicència agència de viatges Barcelona
Llicència clínica Barcelona
Llicència hospital Barcelona
Llicència associació cultural Barcelona
Llicència llibreria Barcelona
Llicència papereria llibreria Barcelona
Llicència lampisteria Barcelona
Llicència immobiliària Barcelona
Llicència estanc Barcelona
Llicència estudi de piercings i tatuatges Barcelona
Llicència col·legi Barcelona
Llicència parvulari Barcelona
Llicència residència d'estudiants Barcelona
Llicència laboratori de fotografia Barcelona
Llicència laboratori Barcelona
Llicència laboratori clínic Barcelona
Llicència local amb room escape
Llicència centre de pilates Barcelona
Llicència escola de primària Barcelona
Llicència escola de secundària Barcelona
Llicència escola de batxillerat Barcelona
Llicència geriàtric Barcelona
Llicència residència de gent gran Barcelona
Llicència residència d'avis Barcelona
Llicència residència de la tercera edat Barcelona
Llicència camp de paintball Barcelona
Llicència camp de pitch and putt Barcelona
Llicència camp de golf Barcelona
Llicència local amb música en viu Barcelona
Llicència bar amb música en viu Barcelona
Llicència local de manipulació d'aliments Barcelona
Llicència gimnàs amb piscina Barcelona
Llicència spa Barcelona
Llicència spa amb sauna Barcelona
Llicència banc Barcelona
Llicència empresa de lloguer de maquinària Barcelona
Llicència clínica d'estètica Barcelona
Llicència museu Barcelona
Llicència sala d'exposicions Barcelona
Llicència sala de festes Barcelona
Llicència acadèmia d'estudiants universitaris Barcelona
Llicència local de trasters de lloguer Barcelona
Llicència cocteleria Barcelona
Llicència universitat Barcelona
Llicència centre de formació Barcelona
Llicència centre d'estudis Barcelona
Llicència penya Barcelona
Llicència empresa Barcelona
Llicència taller de cuina Barcelona
Llicència escola d'idiomes Barcelona
Llicència escola de ball Barcelona
Llicència escola d'informàtica Barcelona
Llicència acadèmia de salsa Barcelona
Llicència acadèmia de salsa i bachata Barcelona
Llicència xurreria Barcelona
Llicència local de rentat de cotxes Barcelona
Llicència local de rentat de vehicles Barcelona
Llicència local de rentat de vehicles industrials Barcelona
Llicència copisteria Barcelona
Llicència local social Barcelona
Llicència consultori mèdic Barcelona
Llicència centre de psicologia Barcelona
Llicència local take away Barcelona
Llicència comerç Barcelona
Llicència local rent a car Barcelona
Llicència local de lloguer de vehicles Barcelona
Llicència local de lloguer de cotxes Barcelona
Llicència local esotèric i de tarots Barcelona
Llicència centre de dietètica i nutrició Barcelona
Llicència acadèmia de dansa Barcelona
Llicència associació cannàbica Barcelona
Llicència club de fumadors Barcelona
Llicència centre cultural Barcelona
Llicència centre de negocis empresarials Barcelona
Llicència taller de fusteria Barcelona
Llicència centre de depilació làser Barcelona
Llicència local de compra venda de llibres Barcelona
Llicència taller de mecanitzat Barcelona
Llicència local de fabricació de cervesa Barcelona
Llicència saló de bellesa Barcelona
Llicència consultori veterinari Barcelona
Llicència brewpub Barcelona
Llicència oficines sense atenció al públic Barcelona
Llicència oficines amb atenció al públic Barcelona
Llicència nau industrial Barcelona
Llicència ambiental fàbrica Barcelona
Llicència hípica Barcelona
Llicència rostisseria Barcelona
Llicència estació de servei Barcelona
Llicència clínica podològica
Llicència taller d'escultura Barcelona
Llicència gasolinera Barcelona
Llicència merceria Barcelona
Llicència rellotgeria Barcelona
Llicència sexshop Barcelona
Llicència botiga de conveniència Barcelona
Llicència botiga de tot a 1 euro Barcelona
Llicència botiga oberta 24 hores Barcelona
Llicència botiga esotèrica i de tarots Barcelona
Llicència botiga de material d'escalada Barcelona
Llicència botiga de roba i complements Barcelona
Llicència botiga d'esports aquàtics Barcelona
Llicència botiga d'esports de raqueta tennis esquaix Barcelona
Llicència botiga de motos elèctriques Barcelona
Llicència botiga de mobles Barcelona
Llicència botiga de roba i calçat d'atletisme Barcelona
Llicència botiga d'accessoris de caravanes i autocaravanes Barcelona
Llicència botiga de caravanes i autocaravanes Barcelona
Llicència botiga d'accessoris per a càmpings Barcelona
Llicència d'activitat botiga d'informàtica Barcelona
Llicència local de pública concurrència
Llicència autobugaderia Barcelona
Obres de reforma locals
Llicència botiga de joguines eròtiques Barcelona
Llicència d'activitat botiga d'articles de segona mà Barcelona
Llicència botiga de segona mà Barcelona
Llicència botiga d'accessoris i roba de moto Barcelona
Llicència botiga de moda Barcelona
Llicència botiga d'accessoris de mòbils Barcelona
Llicència botiga amb estudi de moda Barcelona
Llicència botiga d'accessoris musicals Barcelona
Llicència botiga d'accessoris de càmeres digitals Barcelona
Llicència botiga de càmeres digitals
Llicència botiga de busseig Barcelona
Llicència botiga de congelats Barcelona
Llicència botiga de productes d'alimentació Barcelona
Llicència botiga d'accessoris de casament Barcelona
Llicència botiga de recanvis i accessoris per a motos Barcelona
Llicència botiga ciclisme i MTB Mountainbike Barcelona
Llicència botiga d'estampats de samarretes Barcelona
Llicència botiga de gossos Barcelona
Llicència botiga de gats Barcelona
Llicència botiga de verdures Barcelona
Llicència botiga d'accessoris per a gossos Barcelona
Llicència botiga d'aliments per a gossos Barcelona
Llicència botiga de roba i accessoris per a nadons Barcelona
Llicència botiga de màgia Barcelona
Llicència botiga de vending Barcelona
Llicència botiga de compra venda d'or Barcelona
Llicència botiga de futbol Barcelona
Llicència botiga de basket Barcelona
Llicència botiga de roba Barcelona
Llicència botiga de cartutxos per a impressores i tòners
Llicència botiga de motos Barcelona
Llicència botiga de productes electrodomèstics per a la llar Barcelona
Llicència botiga de scrapbooking i manualitats Barcelona
Llicència botiga de bricolatge, jardineria i decoració Barcelona
Llicència botiga de jardineria Barcelona
Llicència botiga d'articles de decoració Barcelona
Llicència botiga de material esportiu Barcelona
Llicència botiga de ciclisme Barcelona
Llicència botiga d'alimentació Barcelona
Llicència botiga d'esports Barcelona
Llicència botiga de running Barcelona
Llicència botiga de jocs de taula Barcelona
Llicència botiga de bricolatge Barcelona
Llicència botiga de calçat Barcelona
Llicència botiga de tennis Barcelona
Llicència botiga de llenceria i roba interior Barcelona
Llicència botiga de llibres Barcelona
Llicència botiga de joguines Barcelona
Llicència botiga de moda infantil Barcelona
Llicència botiga de complements i accessoris de viatge Barcelona
Llicència botiga de matalassos Barcelona
Llicència botiga de joguines Barcelona
Llicència botiga d'antiguitats Barcelona
Llicència botiga d'articles de bellesa Barcelona
Llicència botiga de videojocs Barcelona
Llicència botiga de cosmètics Barcelona
Llicència botiga d'electrònica Barcelona
Llicència botiga de fotografia Barcelona
Llicència botiga de mobles de cuina Barcelona
Llicència botiga de bicicletes Barcelona
Llicència botiga de làmpades Barcelona
Llicència botiga de música Barcelona
Llicència botiga d'instruments musicals Barcelona
Llicència botiga de regals Barcelona
Llicència botiga de disfresses Barcelona
Llicència botiga de vestits de núvia Barcelona
Llicència botiga de compra venda Barcelona
Llicència botiga de cigarrets electrònics Barcelona
Llicència botiga de telefonia Barcelona
Llicència botiga de sofàs Barcelona
Llicència botiga de reparació i venda d'ordinadors Barcelona
Llicència botiga de reparació i venda de mòbils
Llicència botiga d'arranjaments de roba
Llicència botiga de productes ecològics Barcelona
Llicència botiga de material de muntanya Barcelona
Llicència botiga de productes per a la llar Barcelona
Llicència botiga de mascotes Barcelona
Llicència botiga de mòbils Barcelona
Llicència botiga d'animals Barcelona
Llicència botiga de mobles d'oficina Barcelona
Llicència botiga de rellotges Barcelona
Llicència botiga a l'engròs Barcelona
Llicència botiga de còmics Barcelona
Llicència botiga d'electrodomèstics Barcelona
Llicència botiga de llaminadures Barcelona
Llicència botiga de petards i pirotècnia Barcelona
Llicència botiga de crispetes i llaminadures Barcelona
Llicència botiga d'armaris Barcelona
Llicència botiga de maquetes Barcelona
Llicència botiga de discos Barcelona
Llicència botiga de productes alimentaris
Llicència botiga de modelisme i maquetes Barcelona
Llicència botiga de joguines i videojocs Barcelona
Llicència botiga de patins Barcelona
Llicència botiga de material de belles arts Barcelona
Llicència botiga de quadres Barcelona
Llicència botiga d'obres d'art Barcelona
Llicència botiga d'escultures Barcelona
Llicència botiga de rajoles i ceràmica Barcelona
Llicència botiga de silicona i material acrílic Barcelona
Llicència botiga de bosses i complements de moda Barcelona
Llicència botiga de bosses i sabates Barcelona
Llicència botiga de bosses Barcelona
Llicència botiga de moda femenina Barcelona
Llicència botiga de moda masculina Barcelona
Llicència botiga de roba de dona Barcelona
Llicència botiga de roba d'home Barcelona
Llicència botiga de perfums Barcelona
Llicència botiga al detall Barcelona
Llicència botiga d'animals de companyia Barcelona
Llicència botiga de mobiliari Barcelona
Llicència botiga de mòbils i smartphones Barcelona
Llicència botiga de talles grans Barcelona
Llicència botiga de calçat esportiu Barcelona
Llicència botiga d'ordinadors i portàtils Barcelona
Llicència botiga de natació Barcelona
Llicència botiga d'alpinisme Barcelona
Llicència botiga de pàdel Barcelona
Llicència botiga d'ortopèdia Barcelona
Llicència botiga de somiers i matalassos Barcelona
Llicència botiga de mantes Barcelona
Llicència botiga de cafès i cafeteres Barcelona
Llicència botiga de vestits d'home Barcelona
Llicència botiga de fotografia i imatge digital Barcelona
Llicència botiga de fotos de carnet i fotografia Barcelona
Llicència botiga de teles Barcelona
Llicència botiga de puericultura Barcelona
Llicència botiga d'accessoris i aliments per a mascotes Barcelona
Llicència botiga de caça i pesca Barcelona
Llicència botiga de pales i sabatilles de pàdel Barcelona
Llicència botiga de roba de dansa Barcelona
Llicència botiga de flamenc Barcelona
Llicència botiga de decoració Barcelona
Llicència botiga d'espècies i te Barcelona
Llicència botiga d'articles de la llar i decoració Barcelona
Llicència botiga de consoles i informàtica Barcelona
Llicència botiga d'hípica i equitació Barcelona
Llicència botiga de nàutica Barcelona
Llicència botiga de telefonia mòbil Barcelona
Llicència botiga d'accessoris i recanvis per a cotxes Barcelona
Llicència botiga de llibres i revistes Barcelona
Llicència botiga de tennis de taula Barcelona
Llicència botiga de golf Barcelona
Llicència botiga de pitch and putt Barcelona
Llicència botiga de parament de la llar Barcelona
Llicència botiga de bijuteria Barcelona
Llicència botiga de nutrició Barcelona
Llicència botiga de dietètica i nutrició Barcelona
Llicència botiga de nutrició esportiva Barcelona
Llicència botiga de souvenirs Barcelona
Llicència botiga de surf, skate i snow Barcelona
Llicència botiga de material d'esquí Barcelona
Llicència botiga d'esquí i snow Barcelona
Llicència botiga xinesa Barcelona
Llicència botiga de tot a cent Barcelona
Llicència botiga Barcelona
Llicència botiga centre comercial La Maquinista Barcelona
Llicència botiga centre comercial Diagonal Mar Barcelona
Llicència botiga centre comercial Splau Cornellà de Llobregat
Llicència botiga centre comercial Heron City Barcelona
Llicència botiga centre comercial L'illa Barcelona
Llicència botiga centre comercial Gran Via 2 Hospitalet de Llobregat
Llicència botiga centre comercial La Roca Village La Roca del Vallès
Llicència botiga centre comercial Maremagnum Barcelona
Llicència botiga centre comercial Arenas Barcelona
Llicència botiga centre comercial Glòries Barcelona
Llicència botiga centre comercial Pedralbes Centre Barcelona
Llicència botiga centre comercial La Farga Hospitalet de Llobregat
Llicència botiga Mataró Parc Mataró

Llicència per obrir chikipark.
Llicència per obrir sabateria.
Llicència per obrir hostal.
Llicència per obrir sala de festes infantils.
Llicència per obrir bugaderia autoservei.
Llicència per obrir bugaderia industrial.
Llicència per obrir perruqueria.
Llicència per obrir fleca.
Llicència per obrir clínica dental.
Llicència per obrir bed and breakfast.
Llicència per obrir acadèmia d'idiomes.
Llicència per obrir gimnàs.
Llicència per obrir centre d'estètica.
Llicència per obrir hotel.
Llicència per obrir local de menjars preparats.
Llicència per obrir acadèmia de ball.
Llicència per obrir cafè teatre.
Llicència per obrir teatre amb bar cafeteria.
Llicència per obrir centre de tatuatges.
Llicència per obrir fruiteria.
Llicència per obrir pizzeria.
Llicència per obrir parc infantil.
Llicència per obrir local de massatges.
Llicència per obrir alberg.
Llicència per obrir oficines.
Llicència per obrir acadèmia.
Llicència per obrir pastisseria.
Llicència per obrir centre de massatges.
Llicència per obrir local amb degustació.
Llicència per obrir fleca amb degustació.
Llicència per obrir pastisseria amb degustació.
Llicència per obrir fruiteria amb degustació.
Llicència per obrir consultori odontològic.
Llicència per obrir sales de cinema.
Llicència per obrir local amb jocs d'escapament.
Llicència per obrir local amb jocs d'escapisme.
Llicència per obrir cerveseria.
Llicència per obrir local comercial.
Llicència per obrir local de fisioteràpia.
Llicència per obrir xiquipark.
Llicència per obrir celler.
Llicència per obrir pàrquing.
Llicència per obrir aparcament.
Llicència per obrir escola.
Llicència per obrir discoteca.
Llicència per obrir bar de menjar ràpid.
Llicència per obrir bar de copes.
Llicència per obrir hamburgueseria.
Llicència per obrir carnisseria.
Llicència per obrir autoescola.
Llicència per obrir taller.
Llicència per obrir taller de pneumàtics.
Llicència per obrir taller de xapa i pintura.
Llicència per obrir taller mecànic.
Llicència per obrir taller de cotxes.
Llicència per obrir taller de motos.
Llicència per obrir taller de bicis.
Llicència per obrir taller de motos i bicis.
Llicència per obrir administració de loteries.
Llicència per obrir clínica veterinaria.
Llicència per obrir forn de pa.
Llicència per obrir perruqueria canina.
Llicència per obrir perfumeria.
Llicència per obrir orxateria.
Llicència per obrir imprempta.
Llicència per obrir local de lloguer de bicis.
Llicència per obrir acadèmia d'anglès.
LLicència per obrir centre de fisioteràpia.
Llicència per obrir centre de podologia.
Llicència per obrir polleria.
Llicència per obrir local de pollastres a l'ast.
Llicència per obrir fleca amb bar cafeteria.
Llicència per obrir fleca amb rebosteria.
Llicència per obrir celler amb bar cafeteria.
Llicència pastisseria amb bar cafeteria.
Llicència per obrir forn de pa amb bar cafeteria.
Llicència per obrir bar.
Llicència per obrir bar musical.
Llicència per obrir bar amb música en directe.
LLicència per obrir restaurant.
Llicència per obrir bar cafeteria.
Llicència per obrir bar restaurant.
Llicència per obrir local per a esdeveniments.
Llicència per obrir acadèmia de música.
Llicència per obrir centre de teràpies naturals.
Llicència per obrir gelateria.
Llicència per obrir gelateria amb bar cafeteria.
Llicència per obrir gelateria amb degustació.
Llicència per obrir teteria.
Llicència per obrir basar.
Llicència per obrir òptica.
Llicència per obrir local amb làser tag.
Llicència per obrir estudi de tatuatges.
Llicència per obrir local de tatuatges.
Llicència per obrir consulta de fisioteràpia.
Llicència per obrir botiga de tatuatges.
Llicència per obrir centre d'oci.
Llicència per obrir acadèmia de ioga.
Llicència per obrir farmàcia.
Llicència per obrir parafarmàcia.
Llicència per obrir ludoteca.
Llicència per obrir doner kebab.
Llicència per obrir acadèmia d'arts marcials.
LLicència per obrir sanvitxeria.
Llicència per obrir centre d'acupuntura.
Llicència per obir ferreteria.
Llicència per obrir xarcuteria.
Llicència per obrir herbolari.
Llicència per obrir espai lúdic infantil.
Llicència per obrir local de venta de sucs naturals.
Llicència per obrir supermercat.
Llicència per obrir despatx d'advocats.
Llicència per obrir despatx.
Llicència per obrir consulta mèdica.
Llicència centre mèdic.
Llicència per obrir fruiteria verduleria.
Llicència per obrir peixateria.
Llicència per obrir concessionari.
Llicència per obrir centre de dia.
Llicència per obrir locutori.
Llicència per obrir joieria.
Llicència per obrir floristeria.
Llicència per obrir papereria.
Llicència per obrir videoclub.
Llicència per obrir centre de piercings anellat.
Llicència per obrir oficina bancària.
Llicència per obrir estudi fotogràfic.
Llicència per obrir centre de jocs recreatius.
Llicència per obrir guarderia.
Llicència per obrir llar d'infants.
Llicència per obrir teatre.
Llicència per obrir creperia.
Llicència per obrir centre de bronzejat.
Llicència per obrir centre de raigs uva.
Llicència per obrir cibercafè
Llicència per obrir acadèmia de repàs.
Llicència per obrir acadèmia de reforç escolar.
Llicència per obrir acadèmia de cuina.
Llicència per obrir acadèmia d'informàtica.
Llicència per obrir drogueria.
Llicència per obrir frankfurt.
Llicència per obrir hostel.
Llicència per obrir tintoreria.
Llicència per obrir workcenter.
Llicència per obrir supermercat ecològic.
Llicència per obrir negoci.
Llicència per obrir local.
Llicència per obrir local de plats preparats.
Llicència per obrir local de menjars per emportar.
Llicència per obrir local amb música en directe.
Llicència per obrir obrador de fleca.
Llicència per obrir obrador de forn de pa.
Llicència per obrir obrador de pastisseria.
Llicència per obrir agència de viatges.
Llicència per obrir clínica.
Llicència per obrir associació cultural.
Llicència per obrir llibreria.
Llicència per obrir papereria llibreria.
Llicència per obrir lampisteria.
Llicència per obrir inmobiliària.
Llicència per obrir estudi de piercings i tatuatges.
Llicència per obrir col·legi.
Llciència per obrir parvulari.
Llicència per obrir residència d'estudiants.
Llicència per obrir laboratori de fotografia.
Llicència per obrir laboratori.
Llicència per obrir laboratori clínic.
Llicència per obrir local amb room escape.
Llicència per obrir centre de pilates.
Llicència per obrir escola de primaria.
Llicència per obrir escola de secundària.
Llicència per obrir escola de batxillerat.
Llicència per obrir geriàtric.
Llicència per obrir residència de gent gran.
Llicència per obrir residència d'avis.
Llicència per obrir residència de la tercera edat.
Llicència per obrir camp de paintball.
Llicència per obrir camp de pitch and putt.
Llicència per obrir camp de golf.
Llicència per obrir local amb música en viu.
Llicència per obrir bar amb música en viu.
Llicència per obrir local amb manipulació d'aliments.
Llicència per obrir gimnàs amb piscina.
Llicència per obrir spa.
Llicència per obrir spa amb sauna.
Llicència per obrir banc.
Llicència per obrir empresa de lloguer de maquinària.
Llicència per obrir clínica d'estètica.
Llicència per obrir museu.
Llicència per obrir sala d'exposicions.
Llicència per obrir sala de festes.
Llicència per obrir acadèmia d'estudinats universitaris.
Llicència per obrir local de trsters de lloguer.
Llicència per obrir cocteleria.
Llicència per obrir universitat.
Llicència per obrir centre de formació.
Llicència per obrir centre d'estudis.
Llicència per obrir penya.
Llicència per obrir emnpresa.
Llicència per obrir acadèmia de salsa.
Llicència per obrir acadèmia de salsa i bachata.
Llicència per obrir xurreria.
Llicència per obrir local de rentat de cotxes.
Llicència per obrir local de rentat de vehicles.
Llicència per obrir local de rentat de vehicles industrials.
Llicència per obrir copisteria.
Llicència per obrir local social.
Llicència per obrir consultori mèdic.
Llicència per obrir centre de psicologia.
Llicència per obrir local take away.
Llicència per obrir comerç.
Llicència per obrir local rent a car.
Llicència per obrir local de lloguer de vehicles.
Llicència per obrir local de lloguer de cotxes.
Llicència per obrir local esotèric i de tarots.
Llicència centre de dietètica i nutrició.
Llicència per obrir acadèmia de dansa.
Llicència per obrir centre de negocis.
Llicència per obrir taller de fusteria.
Llicència per obrir centre de depilació làser.
Llicència per obrir local de compra venda de llibres.
Llicència per obrir taller de mecanitzat.
Llicència per obrir local de fabricació de cervesa.
Llicència per obrir saló de bellesa.
Llicència per obrir consultori veterinari.
Llicència per obrir oficina sense atenció al públic.
Llicència per obrir oficina amb atenció al públic.
Llicència d'obertura nau industrial.
Llicència d'obertura fàbrica.
Llicència per obrir hípica.
Llicència per obrir rostisseria.
Llicència per obrir estació de servei.
Llicència per obrir clínica podològica.
Llicència per obrir taller d'escultura.
Llicència per obrir benzinera.
Llicència per obrir merceria.
Llicència per obrir rellotgeria.
Llicència per obrir sexshop.
Llicència per obrir botiga.
Llicència per obrir associació cannàbica.
Llicència per obrir club de fumadors.
Llicència per obrir taller de cuina.
Llicència per obrir escola d'idiomes.
Llicència per obrir escola de ball.
Llicència per obrir escola d'informàtica.
Llicència per obrir botiga d'informàtica.
Llicència per obrir centre cultural.
Llicència per obrir local de pública concurrència.
Llicència per obrir autobugaderia.
Llicència per obrir bugaderia.
Llicència per obrir forn de pa amb degustació.
Llicència per obrir centre de massatges eròtics.
Llicència per obrir centre de massatges tantra.
Llicència per obrir local de massatges eròtics.
Llicència per obrir local de massatges tantra.
Llicència per obrir local gastronòmic.
Llicència per obrir empresa de càtering.
Llicència per obrir brewpub.
Llicència per obrir multisala.
Llicència per obrir resort.
Llicència per obrir asador de pollastres.
Llicència per obrir centre quiropràctic.
Llicència per obrir herboristeria.
Muntar activitats

Muntar sabateria Barcelona, reformes i permisos d'obertura
Muntar hostal Barcelona, obres de reforma i permisos d'obertura d'activitats
Muntar chikipark Barcelona, permisos i obres de reforma
Muntar sala de festes infantils Barcelona, obres de reforma i permisos d'activitats
Muntar bugaderia autoservei Barcelona, obres de reforma i permisos d'obertura
Muntar bugaderia industrial Barcelona, reformes i permisos d'activitats i llicències
Muntar perruqueria Barcelona, obres de reforma i llicències d'activitat
Muntar fleca Barcelona, permisos d'obertura i obres de reforma
Muntar clínica dental Barcelona, obras de reforma i permisos d'activitats
Muntar bed and breakfast Barcelona, permisos i obres de reforma
Muntar academia Barcelona, obres de reforma i llicències d'activitats
Muntar gimnàs Barcelona, reformes i permisos d'obertura
Muntar centre d'estètica Barcelona, reformes i obres, llicències d'activitats
Muntar hotel Barcelona, obres de reforma i permisos i llicències d'obertura
Muntar local de menjars preparats Barcelona, obres de reforma i permisos d'activitats
Muntar cafè teatre Barcelona, obres de reforma i legalitzacions d'obretura d'activitats
Muntar teatre amb bar cafeteria Barcelona, obres de reforma i llicències d'activitat
Muntar centre de tatuatges Barcelona, permisos i obres de reforma d'activitats
Muntar fruiteria Barcelona, permisos i obres de reforma d'activitats

Muntar pizzeria Barcelona, obres de reforma i llicències d'activitats
Muntar parc infantil Barcelona, reformes obres i permisos d'activitats
Muntar local de massatges Barcelona, obres de reforma i permisos d'obertura
Muntar alberg Barcelona, permisos d'obertura i obres de reforma
Muntar oficines Barcelona, permisos d'obertura i reformes
Muntar centre de massatges Barcelona, obres de reforma i permisos d'obertura
Muntar local amb degustació Barcelona, obres de reforma i llicències d'activitats
Muntar fleca amb degustació Barcelona, obres i permisos d'obertura

Llicències d'obertura

Llicència d'obertura Barcelona.
Llicència d'obertura Tarragona.
Llicència d'obertura Girona.
Llicència d'obertura Lleida.

Zona d'actuació

Desemvolupem la nostra activitat a tota Catalunya, principalment a les següents poblacions:

 

- Barcelona
- Badalona
- Castelldefels
- Cerdanyola del Vallès
- Cornellà de Llobregat
- El Prat de Llobregat
- Esplugues
- Gavà
- Granollers
- Hospitalet de Llobregat
- Martorell
- Mataró
- Mollet del Vallès
- Rubí
- Sabadell
- Santa Coloma de Gramanet
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Feliu de Llobregat
- Terrassa
- Viladecans
- Vilanova y Geltrú
- Sant Adrià del Besós

 

ENGINYERIA PAIBA

Dirección: C/ Capitán Arenas 21 2º 1ª, 08034 BARCELONA

Teléfono: 93 534 36 37

e-mail: info@paibaingenieria.com